VÅRMÖTE 25 MARS kl 18.00 via TEAMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kallelse till Årsmöte FiGK/FGAB 25 mars kl 18.00

Kallelse till årsmöte i Finspångs Golfklubb

Medlemmarna i Finspångs Golfklubb kallas härmed till årsmöte.

Tid: 25 mars 2021 kl. 18.00
Plats: Via plattformen teams, anmälan görs på mingolf.se, https://www9.golf.se/Competition/GBTour/Competition.aspx?compid=2764752

Den 25:e mars kommer sedan en länk skickas ut till de som har anmält sig

Rösträtt på årsmötet har medlem som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyller lägst 15 år.


1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Mötesfunktionärer:
a) val av mötesordförande.
b) val av två personer att jämte mötesordförande justera årsmötets protokoll.
c) anmälan om av styrelsen utsedd sekreterare.
5 a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
5 b. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
6. Revisionsberättelsen för det senast verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott resp. underskott i enlighet med
balansräkningen.
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.
10a. Vartannat år val av klubbens ordförande för en tid av två år.
10b. Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen jämte suppleanter för en tid av två år.
11. Val av valberedning.
12. Val av två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
14. Övriga frågor.

Handlingar inför årsmötet finns tillgängliga på klubbens hemsida, och kan också hämtas på klubbens kansli, den 11 mars 2021

Styrelsen
Finspångs Golfklubb

Kommentarer

Fler artiklar