Kallelse till höstmöte i Finspångs Golfklubb

30 november kl 18.00 i matsalen på Bildningen

 

 

 

 

 

 

 

Föredragningslista

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av mötesordförande.
5. Val av två personer att jämte mötesordförande justera höstmötets protokoll.
6. Anmälan om av styrelsen utsedd sekreterare.
7. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter samt ersättningar till valda funktionärer.
8. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna frågor.
10. Övriga frågor.

Handlingar, verksamhetsplaner, förslag till medlemsavgifter och budget för 2022, finns tillgängliga på klubbens kansli den 16 november 2021 samt skickas ut i nyhetsbrev till alla medlemmar.

Kommentarer