Kallelse och handlingar till höstmötet 29 november

Varmt välkomna till höstmöte 2022

 

 

 

 

 

 

 

Varmt välkomna till Höstmöte 29 november kl 18.00 på Bildningen.

Kallelse till höstmöte i Finspångs Golfklubb

 

Datum: 29 november 2022 kl. 18.00

Plats: Matsalen Bildningen

 

Föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av mötesordförande.
 5. Val av två personer att jämte mötesordförande justera höstmötets protokoll.
 6. Anmälan om av styrelsen utsedd sekreterare.
 7. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter samt ersättningar till valda funktionärer.
 8. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna frågor.
 10. Övriga frågor.

  Handlingar, verksamhetsplan, förslag till medlemsavgifter och budget för 2023, finns tillgängliga på klubbens hemsida den 15 november 2022 samt skickas ut i nyhetsbrev till alla medlemmar.


  Styrelsen Finspångs Golfklubb

Anmälan sker på följande länk: Jag vill anmäla mig

 

Kommentarer