Kallelse till årsmöte FiGK/FGAB

Kallelse till Årsmöte FiGK/FGAB 26 mars kl 18.00 i Bildningen

Kallelse till årsmöte i Finspångs Golfklubb

Medlemmarna i Finspångs Golfklubb kallas härmed till årsmöte.

Tid: 26 mars 2020 kl. 18.00
Plats: Bildningen

Stadgeenliga ärenden att behandla på årsmöte
Vid vårmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Mötesfunktionärer:
a) val av mötesordförande.
b) val av två personer att jämte mötesordförande justera årsmötets protokoll.
c) anmälan om av styrelsen utsedd sekreterare.
5 a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
5 b. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
6. Revisionsberättelsen för det senast verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott resp. underskott i enlighet med
balansräkningen.
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.
10a. Vartannat år val av klubbens ordförande för en tid av två år.
10b. Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen jämte suppleanter för en tid av två år.
11. Val av valberedning.
12. Val av två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
14. Övriga frågor.
Handlingar inför årsmötet finns tillgängliga på klubbens hemsida, och kan också hämtas på klubbens
kansli, den 12 mars 2020

Styrelsen
Finspångs Golfklubb

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Hål 10-18 vilar 2020-02-17
Flaggplaceringar 2020-02-17
Vagnbod 2020-02-17
Toaletter på banan 2020-02-17
Tees 2020-02-12