Kallelse till årsmöte FiGK/FGAB

Kallelse till Årsmöte FiGK/FGAB 26 mars kl 18.00 i Bildningen

Kallelse till årsmöte i Finspångs Golfklubb

Medlemmarna i Finspångs Golfklubb kallas härmed till årsmöte.

Tid: 26 mars 2020 kl. 18.00
Plats: Bildningen

Stadgeenliga ärenden att behandla på årsmöte
Vid vårmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Mötesfunktionärer:
a) val av mötesordförande.
b) val av två personer att jämte mötesordförande justera årsmötets protokoll.
c) anmälan om av styrelsen utsedd sekreterare.
5 a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
5 b. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
6. Revisionsberättelsen för det senast verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott resp. underskott i enlighet med
balansräkningen.
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.
10a. Vartannat år val av klubbens ordförande för en tid av två år.
10b. Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen jämte suppleanter för en tid av två år.
11. Val av valberedning.
12. Val av två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
14. Övriga frågor.
Handlingar inför årsmötet finns tillgängliga på klubbens hemsida, och kan också hämtas på klubbens
kansli, den 12 mars 2020

Styrelsen
Finspångs Golfklubb

Kommentarer