Varmt välkomna till Årsmöte

 

 

 

 

 

 

Kallelse till årsmöte i Finspångs Golfklubb

Tid: 23 mars 2023 kl. 18.00
Plats: LADAN vid Golfklubben

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av mötesordförande.
 5. Val av två personer att jämte mötesordförande justera årsmötets protokoll.
 6. Anmälan om av styrelsen utsedd sekreterare.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 8. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 9. Revisionsberättelsen för det senast verksamhets-/räkenskapsåret.
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott resp. underskott i enlighet med balansräkningen.
 11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tidrevisionen avser.
 12. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.
 13. Vartannat år val av klubbens ordförande för en tid av två år.
 14. Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen jämte suppleanter för en tid av två år.
 15. Val av valberedning.
 16. Val av två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta.
 17. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 18. Övriga frågor.

Handlingar inför årsmötet finns tillgängliga på klubbens hemsida, och kan också hämtas på klubbens kansli, från den 9 mars.

Styrelsen

Finspångs Golfklubb

Kommentarer