Handlingar till höstmöte 29 november 2022 på Bildningen

Föredragningslista

Kallelse till höstmöte i Finspångs Golfklubb

Datum: 29 november 2022 kl. 18.00
Plats: Matsalen Bildningen

Föredragningslista
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av mötesordförande.
5. Val av två personer att jämte mötesordförande justera höstmötets protokoll.
6. Anmälan om av styrelsen utsedd sekreterare.
7. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter samt ersättningar till valda funktionärer.
8. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsoch räkenskapsåret.
9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna frågor.
10. Övriga frågor.

Handlingar, verksamhetsplan, förslag till medlemsavgifter och budget för 2023, finns tillgängliga på klubbens hemsida den 15 november 2022 samt skickas ut i nyhetsbrev till alla medlemmar.

Styrelsen Finspångs Golfklubb

Kommentarer