Klubbens miljöråd

Miljörådet består av


Bo Lindgren, sammankallande
Rosita Nyqvist
Göran Karlsson

Jonas Abrahamsson, adjungerad

GEO-certifiering av Finspångs Golfklubb

Under våren 2018 påbörjades ett arbete, i Finspångs Golfklubb, med att miljö-certifiera golfklubben. I Östergötlands Golfförbunds (ÖGF) regi har vi samtidigt med åtta andra klubbar från Östergötland arbetat med detta.

Utgångspunkt för arbetet har varit ett miljöverktyg kallat On Course, ett världsomfattande och enkelt sätt att dokumentera och förbättra golfanläggningens hållbarhetsarbete. On Course är framtaget av Golf Environment Organisation (GEO), en oberoende internationell organisation som grundats för att hjälpa golfen att arbeta med hållbarhet, miljöförbättringar och socialt ansvar.

Arbetet, i vår grupp, har bestått av många olika inslag:

  • Vi har tagit fram ett förslag på en Miljöpolicy för klubben, där vi påtalar vikten av att Finspångs GK ska vara en klubb som verkar för en bättre miljö.
  • En miljöplan där vi specificerar viktiga åtgärder inom olika områden har också tagits fram. Till denna plan finns också formulär (egenkontroll) där vi på ett enkelt sätt kan följa upp de mål och åtgärder som finns beskrivna i miljöplanen. 
  • Vi har, till styrelsen,lämnat förslag på hur klubbens Inköpspolicy skulle kunna se ut.
  • Rutiner för Kemikaliehantering och Avfallshantering finns framtagna av gruppen.

I arbetet har det också känts naturligt att skapa externa kontakter. Sådana har tagits med bl.a. natursamordnaren i Finspångs Kommun och med personer med intresse för bl.a. fåglar (Ornitolog). Detta samarbete hoppas vi ska ge många bra tillfällen till fördjupade kunskaper inom många områden.

En uppgift vi fått har varit att formulera tre berättelser med anknytning till miljöarbetet. Dessa berättelser har publiceras internationellt genom GEO så att de ska kunna läsas över hela världen. Våra berättelser har rubrikerna ”Den gamla kyrkvägen”, ”Faunadepåer” och ”Banoptimering”.

”Den gamla kyrkvägen” är en vandringsled med start vid parkeringen för att sedan via fornlämningen på golfbanan sluta vid Sankta Maria Kyrka. 

”Faunadepåer” har skapats på tre olika ställen på banan. Det är lokaler där vi skapar möjligheter för insekter att etablera sig. På köpet skapar vi också en bättre miljö för både fåglar och däggdjur.

”Banoptimering” innebär att vi förändrar klippningen på golfbanan. Genom att på vissa ställen klippa mindre än tidigare gör vi en insats för miljön. Mindre dieselåtgång och minskade utsläpp gynnar miljön tillika klubbens ekonomi. Tid skapas också för andra uppgifter för vår banpersonal.

Med en miljöcertifiering av golfklubben hoppas vi bl.a. få dessa fördelar för klubben:

  1. Minskade kostnader; Full kontroll på verksamheten ger stora möjligheter att minska anläggningens utgifter.
  2. Spara tid; Frigöra tid för anställda till andra projekt.
  3. Skapa trovärdighet; Med strukturerad miljödokumentation skapas trovärdighet mot myndigheter och en möjlighet att marknadsföra klubben mot medlemmar, allmänhet och media.
  4. Bättre bana; Förbättrad upplevelse för medlemmar och gäster genom högre kvalitet på banan.
  5. Ny kunskap; Användare av On Course blir uppdaterade på ny kunskap baserad på ny forskning.

Ökad förståelse; Genom att intressera även icke golfare hoppas vi kunna locka till oss fler av kommunens innevånare att besöka vår anläggning. Många möjligheter till rekreation av olika slag. Promenader sommartid, fågelskådning vid Ölstasjön, skidåkning och pulkaåkning vintertid. I en framtid har vi kanske tillgång till paddelbanor, boulebana, tennisbanor mm.v

Nya bosättare på golfbanan!

För lite mer än ett år sedan (hösten 2019) installerades en ”bibädd” till vänster om tvåans utslag. Vanligtvis tar det flera år innan några solitärbin bosätter sig på en nyanlagd boplats. Glädjande nog har vi redan nya bosättare i vår ”bibädd”, nämligen ett antal guldsandbin och flera småfibblebin. Båda bi arterna hör till s.k. solitärbin. Det blir intressant att följa utvecklingen i ”bibädden”.