Kommittéer

Stadgarna 28 § Överlämnande av beslutanderätten
Styrelsen får överlämna sin beslutsrätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, projekt- eller arbetsgrupp i klubben, enskild medlem eller anställd.

I Finspångs GK har vi att antal kommittéer som är aktiva och jobbar för klubbens framtida utveckling och aktiviteter. Kommittéerna bidrar starkt till gemenskap och engagemang i klubben.

Varje kommitté har egen budget och verksamhetsplan som fastslås av styrelsen årsvis.
Varje kommitté ansvarar också för den egna interna och externa kommunikationen.

Kommittéernas verksamheter är beskrivna under egna flikar.

Om du är intresserad av att aktivt arbeta i någon kommitté, så kontakta resp. ordförande. Ditt bidrag behövs alltid.