Organisation

Stadgar för Finspångs Golfklubb, som är en ideell förening stiftad 1965 och med hemort i Finspång .
Stadgarna fastställda av höstmöte 2010-11-25. Senast reviderade vid årsmöte 2016-03-31.

IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.
Idrott består av träning, lek, tävling och uppvisning.

Vår verksamhetsidé
Vi vill på alla nivåer bedriva idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma idrott så att:

- den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll,
- alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i klubbens verksamhet,
- den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar,
- de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet, samt att
- den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.


ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål
Finspångs Golfklubb har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé.

2 § Sammansättning
Finspångs Golfklubb består av fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

3 § Tillhörighet
Finspångs Golfklubb är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Finspångs Golfklubb tillhör Östergötlands Golfdistriksförbund (ÖGF) och Östergötlands Idrottsförbund (ÖIF). Klubben är skyldig att följa nämnda organisationens stadgar, tävlingsbestämmelser mm och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen(RS), SGF:s styrelse (FS) eller respektive GDF-eller DF-styrelse är Finspångs Golfklubb skyldig ställa klubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa begärda uppgifter.

4 § Beslutande organ
Finspångs Golfklubbs beslutande organ är höstmötet, årsmötet, extra årsmötet och styrelsen.

5 § Firmatecknare
Finspångs Golfklubbs firmatecknare tecknas av styrelsen eller om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskilt utsedda personer.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår
Finspångs Golfklubbs verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden:
1 januari t.o.m 31 december

7 § Stadgetolkning
Uppstår fråga om tolkningen av dessa stadgar eller om förhållande som inte förutsetts i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande allmänt möte eller i trängande fall av styrelsen.

8 § Stadgeändringar
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av vår- eller höstmöte, med biträde av minst 2/3 av antalet angivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse. Beslut om ändring av föreningens stadgar skall alltid insändas till SGF och GDF. SGF och GDF har härvid rätt att påkalla ändring av stadgar om de strider mot överordnade stadgar, bestämmelser och beslut eller på annat sätt anses vara oläpligt

9 § Upplösning av Finspångs Golfklubb
För upplösning av Finspångs Golfklubb krävs beslut av vår- eller höst mötet med biträde av minst 2/3 av antalet angivna röster.
I beslut om upplösning av klubb skall anges att klubbens tillgångar skall användas till bestämda golffrämjande ändamål.
Beslut, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkning, skall omedelbart sändas in till SGF.

9 a§ Förfogande över Finspångs Golfklubbs tillgångar
Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta golfklubbens fasta egendom ska fattas av vår-eller höstmöte. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom, utom i fall då det gäller del av ett hus. Vår-eller höstmötets beslut är giltigt om minst 3/4 av de röstande har gått med på beslut.

GOLFKLUBBENS MEDLEMMAR


10 § Medlemskap
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnar beslutsrätten härom. Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till arten eller omfattningen av klubbens verksamhet eller om det kan anses att sökande kommer att motarbeta klubbens ändamål eller intresse. Ansökan får också avslås om sökande tidigare varit medlem och utträtt enlig 11 § 2 stycket och inte till ansökan fogar de uteblivna inbetalningshandlingarna som föranlett utträdet.
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslut skall skälen redovisas och vad den sökande har att iakttaga enligt RF:s stadgar om han/hon önskar överklaga beslut. Beslut skall inom tre dagar skriftligen avsändas till den som fått avslag på sin ansökan.

11 § Utträde
Medlem som vill utträda ur golfklubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben.
Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben får anmodas att göra detta inom 30 dagar efter det att han/hon mottagit skrivelsen härom. Underlåter han/hon det och beviljar styrelsen inte honom/henne anstånd skall han/hon anses ha anmält sitt utträde ur klubben.

12 § Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur klubben av annan anledning än att han/hon motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intresse. Härvid skall beaktas om han/hon tidigare tilldelats varning.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning.
Beslutet om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid skall medlemmen underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden.
Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen.
Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet.
I beslutet enligt ovan skall skälen redovisas och vad den medlemmen har att iaktta enlig 15 kap RF:s stadgar om han/hon önskar överklaga beslutet. Beslutet skall avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslut avser.Beslut får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt 15 kap RF:s stadgar

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem i Finspångs Golfklubb

- har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmar.
- har rätt till information om klubbens verksamhet.
- skall erhålla spelrättsbevis när sådant förvärvats av klubben eller av medlem, och beslutade avgifter erlagts.
- med kvarvarande lån i Finspångs Golfklubb, har efter utträde rätt till återbetalning av detta lån till klubben så snart styrelsen finner det möjligt, dock senast ett år efter utträdet.
- skall följa klubbens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning fattas av organ inom klubben samt följa de i § 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut.
- får inte till annan överlåta någon rättighet som följer av medlemskapet.
- skall betala de avgifter som beslutas av klubben.
- har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.


13a § Spelrättighet
Rätt att spela på klubbens banor har
dels:

- Medlemmar som innehar spelrättsbevis och ej är passiva medlemmar.
- Medlemmar som erlagt spelrättsavgift till Finspång Golf AB.
- Juniormedlemmar.
- Medlemmar tillhörande kategorier som enligt årsmötets beslut får spela utan innehav av spelrättsbevis.

dels:

- Greenfeegäster.
- Den som av annat skäl är berättigad till spel på banan.


Antalet medlemmar med spelrättighet samt antal spelrättsbevis fastställes av årsmöte.

13b § Spelrättsbevis
Ett spelrättsbevis upplåts genom anteckning i spelrättsregistret. Spelrättsbevis ska utställas på personen i fråga (innehavaren av spelrättsbevis). Spelrättsregistret ska, för varje medlem som innehar eller nyttjar spelrättsbevis, innehålla uppgifter om dennes namn och Golf-ID samt spelrättsbevisets nummer. Närmare bestämmelser om spelrättsbevis och innehavares rättigheter och skyldigheter finns i ”Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis i Finspångs Golfklubb”. Sådana bestämmelser fastställs av årsmöte.

14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten
Medlem har rätt att delta i golfklubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten. Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF.

VÅRMÖTE, HÖSTMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE


15 § Tidpunkt, kallelse
Årsmöte hålls före mars månads utgång och höstmöte före november månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast 30 dagar före årsmöte resp. höstmöte tillsändas medlemmarna via mail och anslås på klubbens anslagstavla och hemsida.
Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall senast 14 dagar före årsmötet finnas tillgänglig på plats som anges i kallelsen och tillhandahållas på årsmötet.
Verksamhetsplan med budgetförslag, valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall senast 14 dagar före höstmötet finnas tillgänglig på plats som anges i kallelsen och tillhandahållas på höstmötet.

16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmöte/höstmöte
Såväl medlem som styrelse får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmöte/höstmöte.
Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 45 dagar före dessa möten. Styrelsen skall till mötena avge skriftligt yttrande över motionen.

17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt
Rösträtt på årsmötet har medlem som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyller lägst 15 år.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
Närvarande representanter för RD, SGF, GDF har yttranderätt på mötet.

18 § Beslutsförhet
Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigande medlemmar som är närvarande på mötet.

19 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omröstning om sådan begärs. Beslut efter ja/nejrop är fattat med acklamation.
Beslut enligt 8 § och 9 § avgörs med där angiven röstmajoritet.
Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet angivna röster.
Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster.
Omröstning sker öppet, dock att val skall ske slutet om röstberättigad medlem så begär.
Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av mötesordförande, om han/hon är röstberättigad. Är han/hon inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika, lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

20 § Valbarhet
Valbar till golfklubbens styrelse och valberedning är röstberättigad medlem i klubben. Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i klubben. Klubbstyrelsen och valberedningen skall bestå av såväl kvinnor som män. I övrigt skall klubben verka för att kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås.

21 § Ärenden vid årsmöte och höstmöte
Vid vårmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Mötesfunktionärer:
  a) val av mötesordförande.
  b) val av två personer att jämte mötesordförande justera årsmötets protokoll.
  c) anmälan om av styrelsen utsedd sekreterare.
5.a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
5.b Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
6. Revisionsberättelsen för det senast verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott resp. underskott i enlighet med balansräkningen.
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.
10a. Vartannat år val av klubbens ordförande för en tid av två år.
10b. Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen jämte suppleanter för en tid av två år.
11. Val av valberedning.
12. Val av två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.
13. Behandlig av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
14. Övriga frågor.


Vid höstmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Mötesfunktionärer:
  a) val av mötesordförande.
  b) val av två personer att jämte mötesordförande justera höstmötets protokoll.
  c) anmälan om av styrelsen utsedd sekreterare.
5. Fastställande av medlemsavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
6. Behandlig av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna frågor.
7. Övriga frågor.


Beslut om stadgeändring eller fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får endast fattas om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

22 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar begär det. Såsom begäran skall ske skriftligen och innehålla skälen för begäran.
-antalet styrelseledamöter inkluseive suppleander går ned under det antal som anges i 25§ och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutsförhet enligt 27§ vid styrelsemöte som ska hållas, eller
-det kan antas att klubben inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oför,åga inträder inom kort
 
När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen.
Kallelsen med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall 7 dagar före
årsmöte tillsändas medlemmarna via brev eller e-post, om sådan är anmäld,och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll. 
Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt möte utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt, beslutsförhet samt beslut och omröstning på extra årsmöte gäller vad som sägs i 17, 18 och 19 §§.

VALBEREDNING

23 § Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av ordförande och 2-4 övriga ledamöter, av vilka årsmötet väljer ordförande och 1-3 ledamöter samt styrelsen utser en ledamot.
Olika åldersgrupper bör finnas representerade.
Valberedningen sammanträder på kallelse av ordförande eller när minst halva antalet ledamöter begär det.
Valberedningen skall fyra veckor före vårmötet till styrelsen överlämna sitt förslag.

REVISION

24 § Revision
Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan klubbens vårmöten granska styrelsens arbete. Minst en ordinarie revisor samt suppleant bör vara godkänna eller auktoriserd. Revisor behöver inte vara medlem i klubben. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av klubbens räkenskaper, protokoll och övriga handlingar. Styrelsens årsredovisning (balans- och resultaträkning) skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före årsmötet.
Revisorerna skall, i enlighet med god rdovisningssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksmhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet.

STYRELSEN

25 § Sammansättning
Styrelsen består av ordförande och 6-8 övriga ledamöter samt 2 suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.
Vid förfall för ledamot inträder suppleant, avgår ledamot före mandatperiodens utgång inträder suppleant. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot kan efter beslut i styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.
Styrelsen är, när vårmöte/höstmöte inte är samlat, klubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter.

26 § Åliggande
När årsmötet inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter.
Styrelsen ansvarar för klubbens angelägenheter och skall – inom ramen för RF:s, SGF:s och dessa stadgar – svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intresse.
Det åligger styrelsen särskilt att:

- tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler.
- verkställa av årsmötet fattade beslut inom ramen för av årsmötet fastställda budget med arbetsgivaransvar.
- planera, leda och fördela arbetet inom klubben.
- ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed.
- lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god redovisningssed.
- förbereda årsmöte och höstmöte.


Ordförande är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordförande eller annan som styrelsen utser träda in i ordförandes ställe.
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsen bestämmande.

27 § Kallelse, beslutsförande och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst halva antalet ledamöter begär det.
Kallelse till sammanträden skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgifter om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.
Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslut. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordförande.
Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordförande besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordförande och av en justeringsman.
Avvikande mening skall antecknas till protokollet.
Protokoll skall föras kalenderårsvis i nummerföljd.

28 § Överlämnande av beslutanderätten
Styrelsen får överlämna sin beslutsrätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, projekt- eller arbetsgrupp i klubben, enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen om beslut har principiell eller prejudicerande natur.