Utfört arbete 2016

Onsdagssgruppen  påbörjade arbetet med omklädningsrummen under februari/mars månad.
Utomhusarbetet började sedan i april och slutade i början av oktober, med ett uppehåll  under några veckor i juli månad.
En hel del arbeten har sannolikt fallit i glömska. 

  Arbete kring klubbhus, restaurangbyggnad och övningsranch/övningsgreen
- Arbete med att färdigställa omklädningsrummen för damer/herrar. (efter översvämning p.g.a läckage av den gamla varmvattenberedaren). Detta var ett mycket omfattande arbete, uppskattningsvis ca 40-50 arbetstimmar.
 - Nytt nät på övningsranchen uppsatt/monterat.
 - Gårdsplanen grusad med nytt gårdsgrus.
 - Gårdsplanen krattad samt rensad från ogräs ett antal gånger under säsongen.
 - Blomsterlister runt klubbhus rensad från ogräs ett antal gånger.
 - Betongplattor utlagda som underlag till bord/stolgrupp framför restaurangen.
 - Betongplattor utlagda  till en gångväg fram till handikappramp.
 - Rensning av ogräs mm vid utslagsplatserna/övningsranch.
 - Kört ut och kört in bord och stolar till restaurangens uteplats.
 - Lagat och målat ett antal bord/stolar till uteserveringen.
 - Ogräsrensning på restaurangens uteplats.
   
  Arbete på banan
 - Tagit initiativ till att ”tallbuskarna” på hål 17 tagits bort, samt tagit ned sly och några träd ”innanför” outmarkeringarna på hål 17. Detta bidrog till betydligt bättre sikt från tee och även en förbättring av säkerheten på detta hål. Har även kört bort träd/sly.
 - På hål 3 har en del skymmande enbuskar och övrig buskage/grenar tagits bort. Även detta har förbättrat sikten från vit/gul/blå tee. Materialet också bortkört.
 - På hål 8 har tagits initiativ till att kantstockar  lagts ut från bron till tee. Stockarna har målats med tjärfärg, gången har rensats upp samt grusats.
 - Broarna vid hål 7 och 8 har skrapats och målats.
 - På hål 20, 22 och 26 har broarna renoverats  med nytt impregnerat virke. Bra jobb utfört av snickare ”Karl-Magnus.
 - Broarna har sedan målats.
 - I stort sett vid varje arbetstillfälle har diverse trimningsarbeten skett på olika delar av banan.
 - Tee-platser, främst på korthålen, har lagats vid ett antal tillfällen.
 - Uppslagstorvor/märken på fairway har lagats.
 - Avståndsmarkeringar på fairway, ytor runt bevattningar på fairway har rensats.
 - Träd har stamrensats, speciellt vid tallbeståndet mellan hål 11 och 17. Blev ljust och fint.
 - Bunker bakom green hål  4 har lagts igen, Outmarkeringarna  har där också korrigerats.
   
  Övriga arbeten.
 - Stora förrådet på logen har rensats från diverse”skräp”. Två/tre traktorlass har körts till ”tippen”.
 - Stora parkeringen har dels körts med ”pinnharven” och parkeringen även rensats från ogräs
 - Diverse arbeten har även gjorts i och kring stugbyn, ogräsrensning mm.
 - Våra elektriker, Kjell och Göran, har även gjort en hel del elarbeten, främst i stugbyn och i restaurangen.  (Tänk om klubben skulle ha tagit in en elfirma för dessa arbeten!).
 - Sittbänkar till banan har körts ut vid säsongstart samt även körts in vid säsongens slut.
 - Hämtat och kört stenplattor från Getvägen till golfklubben. (En granne till Kjell skänkte dessa till klubben).